werkzoekend en freelancejournalist

Een werkzoekende mag in principe geen activiteit verrichten die enig materieel voordeel oplevert.

Occasionele arbeid als werkzoekende

Toch kun je als werkzoekende wel eens een occasionele journalistieke opdracht vervullen tegen betaling. Dan moet je vooraf op je controlekaart de overeenstemmende dag (of dagen) aankruisen: indien het een weekdag is, voor het werk tussen zeven en achttien uur, indien het een zaterdag, zondag of feestdag is, om het even welk tijdstip). Je verliest dan je uitkering voor die dag(en).

De directeur van het werkloosheidsbureau kan beslissen dat de activiteit niet langer een occasioneel karakter heeft, maar moet worden beschouwd als een bijkomstige of zelfs hoofdactiviteit.

Werkloos en behoud van bijberoep

Als je werkloos wordt, en je was op dat moment ook actief als journalist in bijberoep, dan mag je je bijberoep slechts verderzetten als vier voorwaarden cumulatief vervuld zijn. Zo moet je het beroep reeds hebben uitgeoefend tijdens je tewerkstelling als werknemer en moet je het aangeven op het moment van de uitkeringsaanvraag. Bovendien mag je deze activiteit niet uitoefenen op weekdagen en dat telkens tussen 7 en 18 uur. Tot slot zijn sommige activiteiten verboden (ook als aan de drie andere voorwaarden voldaan is). Contacteer de RVA voor verdere informatie: https://www.rva.be/burgers/volledige-werkloosheid/mag-u-werken-tijdens-uw-werkloosheid/mag-u-een-bijberoep-uitoefenen-tijdens-uw-volledige-werkloosheid.

Springplank naar zelfstandige

Wie werkzoekende wordt, kan nu ook een bijberoep opstarten en gedurende twaalf maanden het recht op werkloosheidsuitkering behouden. Daarvoor moet je wel gelijktijdig aan enkele voorwaarden voldoen:

  1. Je meldt de start van je bijberoep bij je uitbetalingsinstelling op het ogenblik van je uitkeringsaanvraag. Ontvang je al uitkeringen, dan doe je dat vóór je opstart. Laat je dit na, dan ga je je uitkeringen moeten terugbetalen en enkele weken van het recht op uitkeringen worden uitgesloten.
  2. Je mag je job als loontrekkende niet stopzetten puur om van deze maatregel te kunnen profiteren.
  3. Je mag je toekomstig bijberoep niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend in de afgelopen zes jaar.
  4. Je mag je activiteit niet door derden laten uitoefenen, bijvoorbeeld door iemand aan te werven met een arbeidsovereenkomst of via onderaanneming.

Meer info.

Wat het beroepsstatuut betreft, geldt de regeling dat een erkende beroepsjournalist die werkzoekend wordt, zijn titel tijdelijk kan behouden. Dat geldt a fortiori wanneer hij in bijberoep als freelancejournalist actief is.

Ook voor werkzoekenden die journalistiek verrichten in bijberoep geldt de niet-onderwerping aan het sociaal statuut van zelfstandigen, voor zover de tewerkstelling die voorafging aan de werkloosheid minstens halftijds was.

Hoger gingen we al in op de tegemoetkomingen waarop je als werkzoekende een beroep kunt doen als je je voluit als zelfstandige wil engageren.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid