Over journalistenloket

Het Journalistenloket is een informatieve website van de Vlaamse Vereniging van Journalisten VVJ / AVBB, gerealiseerd met een eenmalige projectsubsidie van Vlaams Mediaminister Benjamin Dalle. De site is opgezet als een online vademecum voor (aspirant-)journalisten.

Op deze website komen de volgende zaken aan bod: het beroepsstatuut, de arbeidspositie en de rechten en plichten in het kader van de persvrijheid en de deontologie. Via onze Helpdesk kan iedereen die zijn weg zoekt in de journalistiek advies inwinnen. Via de helpdesk sta je in contact met het VVJ-secretariaat, waar je terecht kan voor persoonlijk eerstelijnsadvies en oriënterende bijstand.

Op deze pagina kan je onze missie lezen. Neem verder zeker ook een kijkje op onze andere website:

MISSIE

Met het Journalistenloket wil de VVJ haar dienstverlening aanzienlijk uitbreiden. De technologische revolutie en maatschappelijke ontwikkelingen brengen grote omwentelingen in de nieuwsmedia en de journalistiek met zich mee. De klassieke nieuwsmedia doen in toenemende mate een beroep op freelancers, interimkrachten en burgerjournalisten. Meer en meer ondernemende burgers starten eigen vormen van online journalistiek. En intussen wijzigt de job van journalist inhoudelijk pijlsnel, door nieuwe technieken van informatiegaring enerzijds, publicatie en interactie anderzijds.

Dat alles doet de vraag naar informatie en advies over journalistiek toenemen. Die vragen gaan over mogelijkheden en beperkingen, over rechten en plichten. De VVJ wil met haar Journalistenloket een uniek digitaal kennisplatform creëren over journalistiek in Vlaanderen/België in de 21ste eeuw. Die kennisbank is gericht op zowel aspirant-journalisten als op reeds gevestigde collega’s.

Daarnaast biedt de VVJ eerstelijnsadvies aan (aspirant-)journalisten die (nog) geen lid zijn van de vereniging. De gratis bijstand van de Helpdesk heeft een eerstelijnskarakter. Het gaat met andere woorden om oriënterende adviezen, inschattingen van je juridische positie, aanwijzingen over wat je verder kunt doen. Deze bijstand is per definitie beperkt in de tijd. Wat er niet onder valt, is meer doorgedreven tweedelijnsbijstand. Hier gaat het om echt onderzoek en behandeling van een dossier, om uitvoerig en specialistisch werk, om het stellen van handelingen, om het opvolgen van iets voor een langere termijn.

Voor het krijgen van deze bijstand zijn er twee mogelijkheden:
– aansluiten als lid bij de VVJ
– doorverwijzing naar (te betalen) experten.

Het uiteindelijk doel van het Journalistenloket is het bevorderen van de journalistieke kwaliteit door een zo groot mogelijke professionalisering ervan. De samenleving heeft baat bij zoveel mogelijk professionele journalistiek: nieuws geleverd door ondernemingen en mensen die daar beroepshalve mee bezig zijn. Professionaliteit staat nu eenmaal garant voor kwaliteit.

Om die reden heeft het wettelijk geregelde statuut van beroepsjournalist nog niets van zijn betekenis verloren. Om te kunnen worden erkend als beroepsjournalist, moet men professioneel met journalistiek bezig zijn in dienst van een breed publiek, zonder dit werk te combineren met een andere job. Dat alles waarborgt de onafhankelijkheid en kwaliteit van het geleverde werk. In ruil biedt het statuut van beroepsjournalist een reeks faciliteiten, waaronder een officiële perskaart, die toelaten het werk makkelijker en beter te doen. Als de plaatsen beperkt zijn – wat bij evenementen of op persconferenties doorgaans het geval is – verdienen beroepsjournalisten voorrang. Aangezien meer en meer mensen zich vandaag als journalist aandienen, maakt dat het statuut van beroepsjournalist actueler dan ooit.

Maar niemand kan blind zijn voor de grote ontwikkelingen in de media en de journalistiek. Meer en meer mensen leveren in bijberoep, op interim basis, occasioneel en zelfs vrijwillig bijdragen aan de klassieke nieuwsmedia. De VVJ heeft altijd aanvaard dat nieuwsmedia en hun hoofdredacties gebruik maken van sommige ‘burgerjournalistiek’ naast professionele journalistiek, maar dan enkel als (noodzakelijke) aanvulling op het werk van beroepsjournalisten.

Overigens pleit de VVJ ervoor dat ook deze journalisten deftig worden vergoed voor het werk dat ze doen. Almaar meer mensen ontwikkelen daarnaast ook eigen online nieuwsplatformen. Die nieuwe, ‘ondernemende’ journalisten zoeken naarstig naar nieuwe zakenmodellen, met als vaak voorkomende assen nieuwsspecialisatie en crowdsourcing.

De VVJ / AVBB blijft in de eerste plaats de beroepsvereniging van erkende beroepsjournalisten en stagiair-beroepsjournalisten. Precies omdat we blijven geloven in professionaliteit en onafhankelijkheid als basisvoorwaarden voor kwaliteit in het nieuwsaanbod.

Maar de VVJ verleent ook lidmaatschap aan journalisten die in bijberoep werken voor publieksmedia. Zij kunnen weliswaar geen aanspraak maken op de officiële perskaart en de daaraan verbonden faciliteiten, maar ze kunnen als VVJ-lid wel een beroep doen op het volledige informatiepakket en doorgedreven service van de vereniging. Hetzelfde geldt voor studenten en docenten in de journalistiek.

De VVJ wil tot slot nog meer inzetten op collectieve vormingsmomenten die inhoudelijk aansluiten bij het loket.

 

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid