Werknemer en zelfstandige in bijberoep

Wie kent ze niet: leerkrachten of andere loontrekkenden die ‘na hun uren’ werken als lokale nieuws- of sportcorrespondent voor de krant of de radio?

Pas op: een combinatie van het statuut van loontrekkende en dat van zelfstandige is in principe niet mogelijk bij eenzelfde werkgever. Dus: in de week een werknemersstatuut hebben en in het weekend in hetzelfde bedrijf als zelfstandige presteren, kan normaal niet. Werken als redacteur voor een tv-magazine en tegelijk freelancen voor datzelfde tijdschrift bijvoorbeeld werd beschouwd als liggend in elkaars verlengde. Een uitzondering kan worden gemaakt als je activiteit als loontrekkende heel duidelijk is afgescheiden van je nevenactiviteit als zelfstandige (Art. 5bis Wet op de arbeidsovereenkomsten).

Wat het beroepsstatuut betreft: de wet van 1963 sluit een erkenning als beroepsjournalist uit wanneer het journalistieke werk niet je hoofdactiviteit is.

Belangrijk is hier nog dat je je niet hoeft aan te sluiten bij een sociaal zekerheidsfonds, op voorwaarde dat je bijberoep wordt gecombineerd met een hoofdberoep dat neerkomt op minstens de helft van een voltijdse betrekking. Voor statutaire leraren is wettelijk 60% van een volledig uurrooster vereist, voor contractuele leerkrachten volstaat een halftijdse leeropdracht. Statutaire leerkrachten die tussen 50 en 60% in het onderwijs staan, kunnen worden aangesloten als een zogenaamde ‘artikel 37’ (gelijkgeschakeld met een bijberoep, waardoor een geringere bijdrage mogelijk is).

Worden die minima in loondienst niet gehaald, dan wordt de journalistieke activiteit alsnog als hoofdberoep beschouwd en moet je als zelfstandige de volledige sociale zekerheidsbijdragen betalen.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet als werknemer combineren met een zelfstandige activiteit

Een combinatie van tijdskrediet (privé-sector) of loopbaanonderbreking (openbare diensten) en de uitvoering van een zelfstandige activiteit is enkel toegestaan als je je loopbaan volledig onderbreekt. Om de cumulatie toe te laten moet de zelfstandige activiteit gedurende minstens twaalf maanden voorafgaand aan de schorsing van de prestaties zijn uitgeoefend, tegelijkertijd dus met de activiteit die wordt onderbroken door het tijdskrediet. In dat geval mag je deze zelfstandige activiteit gedurende maximaal twaalf maanden cumuleren met de uitkeringen voor voltijds tijdskrediet.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om tijdskrediet met motief.  Dat motief kan zijn de zorg voor iemand of het volgend van een opleiding. Contacteer de RVA voor meer informatie

Journalistieke loopbaanonderbrekers die een journalistieke nevenactiviteit willen blijven ontplooien, kunnen aanspraak maken op behoud van hun erkenning als beroepsjournalist.

Ook voor loopbaanonderbrekers die in bijberoep journalistiek actief zijn, geldt de vrijstelling van sociale bijdrageplicht.

Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid