Erkenning als Journalist van Beroep

Vandaag bestaan er in België twee verschillende wettelijke beroepsstatuten voor professionele journalisten. Naast beroepsjournalisten, spreekt de wet ook van journalisten van beroep. Hun statuut is geregeld in een Koninklijk Besluit van 12 april 1965.

Voor journalisten die professioneel actief zijn in de ‘gespecialiseerde media’, of de vakpers, geldt tot nu een ander wettelijk statuut: dat van ‘journalist van beroep’. Die groep – traditioneel journalisten van de ‘periodieke pers’ genoemd – telt momenteel in België ongeveer 286 journalisten. Concreet voor Vlaanderen zijn er dat 186 (maart 2020). Ook zij hebben officiële persdocumenten, die zeer gelijklopend zijn met die van de beroepsjournalisten. Sinds 2017 kunnen ook deze vakpersjournalisten lid worden bij de VVJ, dit na een fusie met de VJPP, vroegere beroepsunie van de journalisten van de periodieke pers.

Deze journalisten moeten aan precies dezelfde erkenningsvoorwaarden voldoen als beroepsjournalisten, op één na: ze werken niet voor algemene nieuwsmedia, maar voor gespecialiseerde nieuwsmedia of vakpers. Denk aan een consumentenmagazine, huis-tuin-keuken-magazines, computertijdschriften, gespecialiseerde sportbladen…

Deze pers – gegroepeerd onder WE MEDIA – wordt vaak ook ‘periodieke pers’ genoemd, maar dat is een zeer ongelukkige term: alle pers is periodiek. In Vlaanderen zijn op dit ogenblik een kleine 200 journalisten erkend als journalist van beroep. In de Franstalige vakpers gaat het om ruim 100.

Voor een erkenning als journalist van beroep, moet je bij de AJPP-VJPP passeren. 

http://ajpp-vjpp.be/vjpp/doorgangsbewijs/

Vervolgens kom je voor een specifieke Erkenningscommissie. Een verschil met beroepsjournalisten is wel dat deze commissie slechts een adviserende bevoegdheid heeft ten aanzien van de minister van Binnenlandse Zaken. Een enkele uitzondering daargelaten, is de minister evenwel nooit afgeweken van de beslissing van de Erkenningscommissie voor journalisten van beroep.

Journalisten van beroep krijgen, net zoals beroepsjournalisten, een officiële perskaart. Alleen de kleur verschilt.

Het onderscheid tussen ‘beroepsjournalisten’ en ‘journalisten van beroep’ heeft historische wortels. In 1958, jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel, kreeg het land grote journalistieke belangstelling te verwerken, van overal in de wereld. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen ‘algemene’ journalisten – die overal door mochten – en gespecialiseerde journalisten, bijvoorbeeld in mode of architectuur, die specifieke pasjes kregen voor de paviljoenen of evenementen in hun sector. Die gedifferentieerde behandeling werkte blijkbaar zo goed dat ze kort nadien werd doorgetrokken in de wetgeving: een wet van 1963 op de erkenning van beroepsjournalisten, en een KB van 1965 op de erkenning van journalisten van beroep.

 

Vandaag is iedereen het erover eens dat het onderscheid uit de tijd is. Veel redelijker is het te komen tot een enkel beroepsstatuut, geleverd door een enkele Erkenningscommissie en met een enkele officiële perskaart als gevolg. De AVBB (VVJ en AJP) werkt aan deze eenmaking, die weliswaar ook een wetgevend optreden vereist. Het statuut van journalist van beroep zou dan geïntegreerd worden in dat van beroepsjournalist. En alle professionele journalisten zouden dan lid kunnen worden van de eengemaakte journalistenbond AVBB.Journalistenloket

Zennestraat 21
1000 Brussel
info@journalistenloket.be
02 777 08 40

Een initiatief van

VVJ-VlaamseVerenigingvanJournalisten-logo

Met steun van

logo-vlaamse-overheid