Journalist en ondernemer

De start

Aan het werk: levering en betaling

Morele auteursrechten, aansprakelijkheid en verzekering

Sociaal statuut

Fiscaal statuut

Journalistiek als bijverdienste

Alleen of in groep

Tips voor beginnende freelancers

Eisenplatform freelancers VVJ

 

Colofon

Dit is een online uitgave van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) / Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB).

Auteurs: Pol Deltour (nationaal secretaris VVJ / AVBB), Charlotte Michils (juridisch adviseur VVJ / AVBB),  Ivan Declercq (gewezen adviseur freelancers VVJ)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de auteurs.