Gepensioneerd en zelfstandige

Ook gepensioneerden kunnen niet altijd zomaar een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige. Sterker: als het gaat om een gezinspensioen (dus niet een pensioen als alleenstaande) mag ook de echtgeno(o)t(e) bepaalde grenzen van inkomen niet overschrijden.

Toch kun je onder bepaalde voorwaarden een beroepsactiviteit blijven uitoefenen.

In principe moet een gepensioneerde zijn beroepsactiviteit niet aangeven, behalve bij:

  • de eerste uitbetaling van het pensioen;
  • de uitoefening van een politiek of ander mandaat in België of het buitenland;
  • een beroepsactiviteit of genot van een sociale zekerheidsuitkering in het buitenland;
  • wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

Dat geldt ook voor de gepensioneerde die ouder dan 65 is, of meer dan 45 jaren loopbaan had bij de ingang van zijn Belgisch pensioen. Er wordt rekening gehouden met elke activiteit die in België of in het buitenland wordt uitgeoefend en een belastbaar inkomen oplevert.

Het bedrag dat mag worden verdiend, hangt af van diverse parameters: het soort pensioen, de leeftijd, of het aantal beroepsjaren.

Wie minstens 65 jaar is óf een beroepsloopbaan van minimaal 45 jaar kan aantonen, mag onbeperkt bijverdienen.

Aanvullend inkomen

Als je recht hebt op een rustpensioen aan het gezinsbedrag, mag je echtgeno(o)t(e) een aanvullend inkomen ontvangen, maar dat inkomen is beperkt, ongeacht of je echtgeno(o)t(e) 65 jaar is of niet.

Voor wie niet aan de voorwaarden qua leeftijd of loopbaan voldoet, en voor wie een gezinsrustpensioen ontvangt, zijn volgende loongrenzen van toepassing:

Toegelaten beroepsinkomsten als zelfstandige bij rustpensioen

 

Vóór de pensioenleeftijd

Na de pensioenleeftijd (voor de echtgeno(o)t(e) van een gerechtigde op een gezinsrustpensioen)

Basisbedrag

€ 6.285

€ 18.152

Met kinderlast

€ 9.427

€ 22.080


Toegelaten beroepsinkomsten als zelfstandige bij uitsluitend overlevingspensioen

Vóór 65 jaar Vanaf 65 jaar
Basisbedrag € 14.633 € 18.152
Met kinderlast € 18.291 € 22.080

Bij de genoemde bedragen gaat het om het netto beroepsinkomen als zelfstandige (dus na aftrek van alle gemaakte bedrijfskosten).

Schorsing pensioen

Van zodra de inkomsten het toegelaten bedrag met 25% overschrijden, wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken jaar volledig geschorst. Is de overschrijding kleiner dan 25 procent, dan wordt het pensioenbedrag voor dat jaar geschorst naar rato van een percentage dat overeenstemt met het percentage van de overschrijding.

Wanneer de echtgeno(o)t(e) van de gepensioneerde met een gezinsrustpensioen qua inkomen het toegelaten bedrag ook maar iets overschrijdt, wordt het gezinspensioen in dat jaar omgezet in een alleenstaandenpensioen.

Beroepsstatuut

Inzake het beroepsstatuut kunnen erkende beroepsjournalisten die tijdens het pensioen actief blijven in de journalistiek als ‘actief gepensioneerde’ hun beroepstitel behouden. Beroepsjournalisten die niet beroepsactief blijven, kunnen bij de VVJ/AVBB erelid worden.

Als je als gepensioneerde een zelfstandige journalistieke activiteit in nevenberoep uitoefent, ben je niet onderworpen aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Kijk uit voor het fiscale luik: sommige pensioenen genieten van een belastingvrijstelling, maar die gaat verloren van zodra je iets bijverdient.

Meer info

Terug naar ‘Journalistiek als bijverdienste’