‘Bruggepensioneerde’ (SWT) en zelfstandige

Zoals inmiddels bekend, is de term ‘pensioen’ misleidend: het gaat niet om een pensioen, maar om een werkloosheidsuitkering, door de voormalige werkgever aangevuld met een bedrag. Daarom ook wordt sinds januari 2012 de term ‘brugpensioen’ niet meer gebruikt en is hij vervangen door het duidelijkere ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT). Met andere woorden: de RVA is hier betrokken partij.

Bijverdienen

Wat ons in deze context interesseert, is: mag je als ‘werkloze met bedrijfstoeslag’ nog iets bijverdienen? Dat kan, onder bepaalde voorwaarden. Wie af en toe eens een stuk schrijft, moet dat officieel melden voor hij zijn activiteit begint (ook als het om een weekend of een feestdag gaat). Dat kan op twee manieren: wie gekozen heeft voor een controlekaart, maakt het vakje zwart van de dag van arbeid. Wie zonder controlekaart door het leven stapt, moet zijn activiteit bij zijn uitbetalinginstelling melden, met een formulier C99. Je verliest dan een uitkering voor elke activiteitsdag.

Als je regelmatig een nevenactiviteit uitoefent, zijn er meer voorwaarden.

Formulier C1(A)

Je moet je nevenberoep al hebben uitgeoefend gedurende minstens drie maanden vóór je uitkeringsaanvraag. Je kunt dus niet met je nevenberoep starten tijdens je werkloosheid. Je moet je nevenberoep ook aangeven bij je uitbetalingsinstelling op het ogenblik dat je je werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvraagt. Dat doe je met een formulier C1 en C1A.

Als je die activiteit verricht vóór 7 en na 18 uur, op werkdagen, moet je ze niet aangeven op je controlekaart (jonger dan 60 jaar) of op het formulier C99 (mogelijkheid voor wie minstens 60 jaar is). Werk je occasioneel toch tussen 7 en 18 uur, dan moet je dat wél aangeven, vóór je die activiteit aanvat, en verlies je voor die dag je uitkering. Als je op zaterdag of zondag werkt, moet je dat altijd melden (ongeachte het tijdstip), en je verliest een uitkering voor de zaterdag en een uitkering van een werkdag voor de op zondag gepresteerde arbeid.

Intrekking door directeur

Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je nog altijd je recht op werkloosheidsuitkering zien ingetrokken worden door de directeur van het werkloosheidsbureau, als die oordeelt dat je activiteit niet het karakter van een nevenactiviteit heeft (door het aantal uren dat je eraan besteedt of door het inkomen dat je ermee verwerft).

De inkomsten van je nevenactiviteit mag je in beperkte mate cumuleren met je uitkeringen. Het gedeelte van je inkomsten boven de € 13,70 netto per dag wordt afgetrokken van je werkloosheidsuitkering. De RVA gaat uit van 312 werkdagen, zodat we uitkomen op € 4.274 netto per jaar, zelfde systeem als bij de werklozen. Het gaat dus om netto bedragen (voor een nevenactiviteit in loondienst: brutoloon – RSZ – bedrijfsvoorheffing. Voor een zelfstandig nevenberoep: bruto-inkomsten – de lasten).

Meer info over werken als SWT-er.

Artistieke nevenactiviteit

Als je een artistieke nevenactiviteit hebt, dan gelden aparte regels en moet je een formulier C1Artiest indienen bij uw uitbetalinginstelling.

Een ‘werkloze met bedrijfstoeslag’ mag vrijwilligerswerk doen als het gaat om een onbezoldigde activiteit voor een bloed- of aanverwante tot de tweede graad, die niet past in het kader van de beroepsactiviteit van die bloed- of aanverwante. Je mag dus niet even een handje toesteken in de winkel van je broer of dochter.

Onbezoldigde vriendendienst

Een onbezoldigde vriendendienst mag ook, net zoals een activiteit voor een openbare dienst, een instelling van openbaar nut, een cultureel centrum, een school, een vzw, een internationale organisatie van publiek recht, een stichting of een NGO.

De formaliteiten die je hiervoor moet vervullen vind je op de website van de RVA en kun je navragen bij je uitbetalinginstelling. Het werk moet uiteraard onbezoldigd zijn, maar je mag wel een forfaitaire vergoeding ontvangen van maximaal € 33,36 per dag en € 1.334,55 per jaar. Een forfaitaire vergoeding van onkosten moet worden aangegeven bij de RVA, hetzij door de vereniging of instelling waar je voor werkt, hetzij door jezelf (individuele aangifte C45B).

Meer info over vrijwilligerswerk.

Net zoals gewone werklozen, kunnen zij die een bedrijfstoeslag ontvangen hun titel van beroepsjournalist behouden.

Ook voor werklozen met bedrijfstoeslag die als ‘nevenberoeper’ journalistiek actief zijn, geldt de vrijstelling van sociale bijdrageplicht.

 

Terug naar ‘Journalistiek als bijverdienste’