Naast de eenmanszaak, waarin de ondernemer onbeperkt aansprakelijk is en dus met zijn hele vermogen – ook zijn privévermogen – risico neemt, bestaan diverse vormen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: de (E)BVBA, de VOF, de CVBA, de CVOA, de NV.

(E)BVBA

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) heeft als kenmerk, zoals de naam al aangeeft, het besloten karakter ervan. De overdracht van aandelen is dus strikt aan regels gebonden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de inbreng van de vennoten.

Een ondernemer kan ook in zijn eentje een vennootschap oprichten, die dan een eenpersoons-BVBA, of EBVBA, wordt genoemd. Het is de enige vennootschapsvorm waarvoor maar één persoon vereist is en daarom is die vorm populair bij vrije beroepen. Voor een EBVBA gelden dezelfde bepalingen als voor een BVBA.

Sinds begin 2010 kun je een bvba oprichten met een maatschappelijk kapitaal van maar 1 euro. Dat heet dan een Starters-bvba. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Er moet nog een financieel plan worden opgesteld, met supervisie door een expert, zoals een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor. Minimaal 25% van de winst moet worden gereserveerd en de winst kan voor niet méér dan 13% van het volgestorte kapitaal  worden uitgekeerd, wil men het voordeel van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting behouden. Bij een Starters-bvba met slechts 1 EUR kapitaal kan er dus geen winstuitkering zijn, wil men het verlaagde belastingtarief behouden.

NV

De Naamloze Vennootschap (NV) is de meest populaire vorm voor grote ondernemingen. Maar die vorm kan ook worden aangewend door kleine en middelgrote ondernemingen. Het is een kapitaalvennootschap, met een hoger minimaal startkapitaal dan de andere vormen, waarvan de aandelen in principe vrij overdraagbaar zijn. De besturingsorganisatie en de boekhouding zijn wel ingewikkelder.

VOF

De Vennootschap Onder Firma (VOF) is een eenvoudige vorm van vennootschap waarvoor minimaal twee vennoten zijn vereist en die bij onderhandse akte kan worden opgericht. De vennoten kunnen hun aandeel niet verkopen zonder akkoord van de medevenno(o)t(en). En alle beslissingen moeten eenparig worden genomen. De vennoten blijven hier wel onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk. Een vennootschapsvorm die interessant kan zijn voor vrije beroepen en indien het ondernemingsrisico beperkt is.

CVBA en de CVOA

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid. In de eerste vorm zijn alle vennoten slechts aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng in de CVBA. In beide gevallen zijn minimaal drie personen vereist.

Daarnaast zijn er nog de Gewone Commanditaire Vennootschap (Comm.V.) en de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Comm.V.A.).

De gewone commanditaire vennootschap kun je zien als een variant van de VOF. Het verschil zit erin dat de Comm.V. naast werkende vennoten ook stille vennoten (geldschieters) kent. Die laatsten hebben slechts een beperkte aansprakelijkheid (hun inbreng), maar mogen zich ook niet inlaten met het beheer van de vennootschap.

De commanditaire vennootschap op aandelen heeft ook werkende en stille vennoten en de regels zijn dezelfde als voor een NV. Het statuut van de stille en beherende vennoten is qua aansprakelijkheid gelijk aan die van de Comm.V.

Overzicht

Eenmanszaak (E)BVBA NV CVBA CVOA VOF Comm. V.
Min. aantal personen 1 (1) 2 2 3 3 2 2
Min. inbreng kapitaal geen € 18.550 € 61.500 € 18.550 vrij vrij bedrag van stille vennoot
Minimum

volstort kapitaal

geen BVBA: 1/5 met min.  € 6.200

EBVBA: € 12.400

 

min. €  61.500 1/5, met min. van € 6.200 volledig volgens statuten bedrag van stille vennoot
Akte van oprichting geen notariële akte notariële akte notariële akte onderhands onderhands onderhands
Aanspra-kelijkheid onbeperkt beperkt tot de  inbreng beperkt tot de inbreng beperkt tot de inbreng onbeperkt en hoofdelijk onbeperkt en hoofdelijk werkende vennoot hoofdelijk, stille vennoot voor inbreng
Aandelen geen op naam  op naam op naam op naam op naam op naam
Overdracht aandelen niet van toepassing Akkoord: méér dan 50% van vennoten die minstens 75% kapitaal vertegenwoordigen vrij over te dragen aan vennoten, of  aan derden volgens statuten aan vennoten, of  aan derden volgens statuten met toestem-ming van vennoten met toestemming van vennoten
Bestuur zaakvoerder 1 of meer zaakvoerders raad van bestuur

van minstens 3 bestuurders, benoeming voor 6 jaar

 

1 of meer bestuurders (al dan niet vennoot) 1 bestuurder (al dan niet vennoot) vennoten of 1 of meer zaakvoerders werkende vennoot
Boekhouding eenvoudige boekhouding (indien omzet < € 500.000) dubbele boekhouding dubbele boekhouding dubbele boekhou-ding dubbele boekhou-ding eenvoudige boekhou-ding (indien omzet < € 500.000) eenvoudige boekhouding (indien omzet < € 500.000)
Fiscaliteit personen-belasting vennoot-schaps-belasting vennoot-schaps-belasting vennoot-schaps-belasting vennoot-schaps-belasting vennoot-schaps-

belasting

vennoot-schaps-

belasting

Financieel plan verplicht? neen ja ja ja neen neen neen


Terug naar ‘Eenmanszaak of vennootschap’.